ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DUUR EN INHOUD
OVEREENKOMST, INSCHRIJFGELD, LIDMAATSCHAPSKOSTEN
De overeenkomst voor de abonnementen geldt dat zij, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, automatisch per maand verlengd worden en altijd per volle kalendermaand lopen.
Voor het lidmaatschap is bij aanvang van de overeenkomst geen inschrijfgeld verschuldigd.
De lidmaatschapskosten zijn per maand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door FT Nijverdal middels automatische incasso of een betaalverzoek worden geïncasseerd.
Het lidmaatschap geeft het lid recht om 1x, 2x, of onbeperkt gebruik te maken van de trainingen van FT Nijverdal
Doorlopend abonnement betekent: dat het minimaal voor 1 jaar geldt, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, wordt het ook automatisch per maand verlengd en loopt het altijd per volle kalendermaand door.
ARTIKEL 2: Abonnement pauzeren(bevriezen).
Het abonnement wordt gepauzeerd(bevriest) bij zwangerschap en als leden geblesseerd raken tijdens één van de FT Nijverdal zijn lessen.
Het abonnement gaat weer door wanneer je weer kan meetrainen bij één van de lessen.
ARTIKEL 3: MACHTIGING TOT INCASSO
Het Lid machtigt FT Nijverdal om de overeengekomen lidmaatschapskosten maandelijks af te schrijven van zijn bank- of girorekeningnummer.
ARTIKEL 4: VERHUIZING
Het Lid dient zelf tijdig zorg te dragen voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.
Indien het Lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de lidmaatschap kosten tot het einde van de overeenkomst te voldoen.
ARTIKEL 5: OPZEGGING
Na afloop van de eerste periode(abonnement) kan het Lid de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. geef je een opzegging door op 30 december, dan is 31 januari de laatste dag van jouw lidmaatschap).
Opzegging dient gedaan te worden via de mail.
ARTIKEl 6: TARIEFAANPASSING
FT Nijverdal behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Leden worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Bij prijsverhogingen van 10% of meer heeft het Lid het recht de overeenkomst te beëindigen. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW aanpassingen) worden onmiddellijk ingevoerd en kunnen geen reden tot beëindiging van de overeenkomst zijn.
ARTIKEL 7: UITVAL VAN LESSEN
FT-Nijverdal behoud het recht om lessen niet door te laten gaan in verband met de veiligheid van de leden. Bijvoorbeeld door gladheid, onweer of extreme hitte.
Bij minder dan 2 aanmeldingen zullen de groepslessen ook komen te vervallen.
ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Het deelnemen aan programma’s en trainingen van is geheel voor eigen risico van het Lid.
FT Nijverdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
Het Lid zal FT Nijverdal vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
FT Nijverdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
ARTIKEL 9: KLACHTEN
In geval van klachten zal het Lid zich wenden tot de eigenaar van FT Nijverdal.
ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heb jij een vraag? Wil jij je bij ons aanmelden?

Een gratis proefles meedraaien of een kennismakingsgesprek voor (duo) personal training, small group training, bedrijfstraining of wandelcoaching?

Vul dan het formulier hieronder in en er wordt contact met je opgenomen.

HEB JE EEN VRAAG?

neem DAN GERUST contact op >>

© 2020 FT-Nijverdal All Rights Reserved

Wil je kennismaken?

Gratis

Proefles om het uit te proberen